หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม. พ.ศ.2561
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนการบริหาร | สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร | สำนักปลัด | กองคลัง
กองช่าง | กองการศึกษา | กองวิชาการและแผนงาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการและสังคม
สถานธนานุบาล | งานตรวจสอบภายใน | กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
( นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ )นายกเทศมณตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๑
( นายวิรุฬห์ ศุภกุล )รอง นพ. สสจ.มห
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๒
( นายวิรัตน์ พรหมดี ) อาจารย์วิทยาลัยชุมชน

เลขานุการกองทุน
นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม
รองปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางละมัย ธิบูรณ์บุญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพงษ์เทพ ปริปุญโญ
รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเลขา
นางศิริวรรณ วิชัยโย
ผอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา
เลขาคณะทำงานฝ่ายเลขาฯ
นางแก้วใจ แสนโสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
ตัวแทน อสม.
นางผ่องศรี คำจันทร์
ตัวแทน อสม.
นางวันเพ็ญ พุ่มจันทร์
ผช .เลขาฯคณะทำงานฝ่ายเลขาฯ
นางยุพาพรรณ อ่อนมณี
หัวหน้างานศูนย์บริการฯ
ผู้นำชุมชน
นายพิทักษ์ ทานะสิทธิ์
ผู้นำชุมชน
นายสิทธิพร นิตยาคม
คณะทำงานฝ่ายเลขาฯ
นางกรกช ไวว่อง
เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว
ผู้นำชุมชน
นายบรรจง ธรรมชอบ
ผู้นำชุมชน
นางอัญชัญ วิทยากรณ์

ผู้นำชุมชน
นายหำ ลีลา
 
ที่ปรึกษากองทุน
นพ. อุดม เพชรภูวดี
ผอ. รพ. มุกดาหาร
ที่ปรึกษากองทุน
นายพรหมมินทร์ สำแดงเดช
สสอ. เมืองมุกดาหาร